Współpracujemy z:              Godziny pracy: PN-PT 08:00-18:00              Rejestracja ogólna: 62 764-40-88

Godziny pracy: PN-PT 08:00-18:00              Rejestracja ogólna: 62 764-40-88

Współpracujemy z:    

Godziny pracy: PN-PT 10:00-18:00
Rejestracja ogólna: 62 764-40-88

Współpracujemy z:    

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH:
„PULS” Sp. z o.o.
prowadząca podmiot leczniczy pod nazwą:
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „PULS” Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Polna 29, 62-800 Kalisz
NIP: 618-188-07-97, REGON: 250934660
Inspektor Ochrony Danych: Sybilla Juszczak
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu udzielenia świadczeń
zdrowotnych, ochrony zdrowia oraz rozliczeń z tym związanych.
3. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH
ODBIORCÓW
• Upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych;
• Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego
przedstawicielem ustawowym;
• Laboratoria diagnostyczne;
• Podmioty upoważnione z mocy prawa;
• Biuro rachunkowe;
• Partnerzy świadczący usługi techniczne i informatyczne.
4. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, tj. przez okres wyznaczony
następującymi przepisami prawa: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6
listopada 2008r. (Dz.U.2017.0.1318) oraz Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 24 czerwca
2017r. (Dz.U.2017.1221).
5. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do
założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego. Określone zostało to w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069).
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Pacjent ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia
przetwarzania (jedynie w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych.
Pacjent ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami.
7. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie.
Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na
podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych przez system EWUŚ.
8. DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Telefon: 515 938 409 E-mail: iod@exlege.kalisz.pl
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu
terminu